گروه مهندسی طرح و توسعه بنیان انرژی ویرا

  • عیوب کابل

در ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺪرت، ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻫﺎدي ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻫﺎدي ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اﺗﺼﺎل ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻼف ﻓﻠﺰي ﻛﺎﺑﻞ روي دﻫﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﺪازه آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ اﻫﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺗﺼﺎل ﻏﻼف ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻴﻮب ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﺎﺑﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ آن ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻳﺎ ﻟﺤﻈﻪ اي روي دﻫﻨﺪ. در اﻧﻮاع ﭘﺎﻳﺪار، ﺧﻄﺎ داﺋﻤاً ﺑﺮ روي ﻛﺎﺑﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻧﺪازه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻄﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .در اﻧﻮاع گذرا یا Intermittent وجود خطا روی کابل وضعیت پایداری نداشته، مشخصات آن دائماً تغییر می کند.

   برای یک کابل امکان سه نوع عیب وجود دارد که عبارتند از:

 1- اتصال کوتاه بین دو یا چند هادی کابل

 ۲ – اتصال یک یا چند هادی کابل به غلاف فلزی کابل (اتصال زمین)

 ٣. قطع شدگی یک یا چند هادی کابل

   بنابراین بایستی ابتدا با یک سری اندازه گیری های مقدماتی، نوع عیب کابل را مشخص نمود.

این نوع خطا می تواند در بازه های زمانی منظم و یا غیر منظم روی دهد. در میان خطاهای اتصال کوتاه که در کابل ها به وجود می آید، تقریباً 15 درصد مربوط به غلاف کابل، 13 درصد مربوط به اتصال کوتاه ها با مقاومت کمتر از 10 اهم، 11 درصد با مقاومت 100 اهم، 10 درصد مقاومت 1 کیلو اهم، 13 درصد مقاومت 10 کیلو اهم، 13 درصد مقاومت 100 کیلو اهم و 15 درصد نیز مربوط به اتصال کوتاه ها با مقاومتی در حدود مگا اهم هستند. در این میان اتصال کوتاه های لحظه ای نیز حدود 10 درصد از کل اتصال کوتاه های روی کابل ها را به خود اختصاص می دهند.

از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻋﻴﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻣﺪار ﺑﺎزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

  • اصول عیب یابی کابل

برای تشخیص قطع شدگی یا عیب یابی کابل ، باید ابتدا و انتهای کابل را از مدار باز نموده و سپس در یک سرکابل، تمام هادی ها را به یکدیگر اتصال کوتاه نموده و پس از آن با اندازه گیری مقاومت بین دو به دوی هادی ها در طرف دیگر کابل توسط یک اهم متر و با پل های اندازه گیری مقاومت و مقایسه آن با مقاومت واقعی هادی ها، می توان قطع شدگی را تشخیص داد. بطوری که اگر در مقایسه بین مقدار بدست آمده و مقدار مشابه آن برای هادی های دیگر و یا مقدار واقعی مقاومت هادی ها، اختلاف زیاد و در حدود کیلواهم و یا مگااهم باشد، در این صورت قطع شدگی وجود خواهد داشت.

   لازم به ذکر است که در هر بار اندازه گیری، مقاومت بین دو رشته هادی بدست می آید (رفت و برگشت) و در حالتی که اهم متر و یا پل اندازه گیری، مقاومت خیلی زیادی را نشان دهد باید مجدداً هر یک از دو رشته را جداگانه با یک رشته سالم دیگر آزمایش نموده و بدین ترتیب هادی قطع شده را مشخص نمود. پس از تعیین نوع عیب کابل، باید روش مناسبی را انتخاب نموده و فاصله محل عیب را تعیین نمود. 

این مطالب را از دست ندهید

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : شیراز ، خیابان مشیر غربی ، پلاک 90

تلفن : 0713253533

موبایل : 09360004338

ایمیل  : info@viraenergygroup.com